Zrealizowane projekty

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Realizacja operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Operacja pn. „Rozwój firmy Biuro Kompleksowej Obsługi Firm „J&J” s.c. przyczyniający się do zwiększenia zatrudnienia na obszarze ŻLGD”

 

Cel operacji

Rozwój działalności firmy BKOF J&J poprzez realizację robót budowlanych i zakup wyposażenia umożliwiającego świadczenie innowacyjnych i interaktywnych usług szkoleniowych w zakresie BHP i PPOŻ

Projekt zakłada remont budynku administracyjno-biurowego oraz magazynowego oraz zakup specjalistycznego sprzętu szkoleniowego na potrzeby realizacji szkoleń przez Centrum Szkoleniowe J&J

 

Dzięki realizacji projektu zakupiliśmy nowoczesny sprzęt w tym min. mobilny symulator pożarów, gaśnice szkoleniowe oraz namioty do prowadzenia praktycznej nauki gaszenia pożarów oraz ewakuacji. Zasoby Centrum Szkoleniowego zasiliły również nowoczesne fantomy oraz sprzęt do szkoleń z bezpieczeństwa pracy na wysokości. W wyniku realizacji operacji zwiększono zatrudnienie na obszarze działania LGD Spichlerz Żuławski.

Łączna wartość projektu wyniosła: 307 471,54zł

W tym koszty kwalifikowane: 240 667,07zł

Poziom dofinansowania: 144 400,00zł