Terminarz

  • TERMINY SZKOLEŃ BHP

   • Rodzaj stanowiska pracy

    Powtarzalność szkolenia, nie rzadziej niż:

    Minimalny czas trwania szkolenia – godziny lekcyjne

    Pracownicy rozpoczynający pracę w zakładzie pracy – nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu

    W przypadku wprowadzenia
    zmian na stanowisku pracy

    3

   • Rodzaj stanowiska pracy

    Powtarzalność szkolenia, nie rzadziej niż:

    Minimalny czas trwania szkolenia – godziny lekcyjne

    Pracownicy rozpoczynający pracę w zakładzie pracy – nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

    Nie dotyczy

    8

  • Kto może prowadzić szkolenia BHP ?

   • Pracownik służby bhp.

   • Wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

   • Jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.

  • CENNIK USŁUG

   SZKOLENIE

   STACJONARNE/ ONLINE NA ŻYWO

   E-LEARNING JĘZYK POLSKI

   E-LEARNING JĘZYK ANGIELSKI

   Instruktaż wstępny ogólny BHP

   70 ZŁ/OSOBĘ

   49 ZŁ/OSOBĘ

   59 ZŁ/OSOBĘ

   Okresowe dla osób kierujących pracownikami

   159 ZŁ/OSOBĘ

   79 ZŁ/OSOBĘ

   119 ZŁ/OSOBĘ

   Okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

   70 ZŁ/OSOBĘ

   39 ZŁ/OSOBĘ

   59 ZŁ/OSOBĘ

   Okresowe dla zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

   70 ZŁ/OSOBĘ

   -

   -

   Okresowe dla pracowników inżyniersko-technicznych

   150 ZŁ/OSOBĘ

   79 ZŁ/OSOBĘ

   119 ZŁ/OSOBĘ

   Okresowe dla pracowników służby BHP

   -

   259 ZŁ/OSOBĘ

   -

  • 1. Przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy najpierw zidentyfikować gaśnicę

   2. Następnie należy wykonać następujące czynności kontrolne:

   • stan zabezpieczeń gaśnicy (plomba, zawleczka)
   • stan zbiornika
   • stan zaworu
   • wskazanie manometru (wskazówka powinna znajdować się na zielonym polu),
   • drożność i stan węża (jeżeli występuje danym typie gaśnicy). czytelność etykiety

   Kontrolka serwisowa powinna posiadać następujące dane:

   • nazwa i adres zakładu serwisowego
   • nazwisko i imię konserwatora
   • data wykonania przeglądu (miesiąc / rok)
   • data wykonania naprawy (miesiąc / rok)
   • data następnego badania (miesiąc / rok)

   W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości skontaktuj się z nami, pamiętając, że pełny zakres czynności potwierdza autoryzowany zakład serwisowy.

  • HYDRANTY

   • Właściciel, zarządca, użytkownik budynku.

    Sprawdzenie ciśnienia, wydajności (l/s), stanu technicznego.

    Co 1 rok

   • Właściciel sieci wodociągowej przeciwpożarowej.

    Przeglądy i konserwacje.

    Co 1 rok

   • Sprawdzenie stanu technicznego węży, wykonanie próby ciśnieniowej, węży pożarniczych.

    Raz na 5 lat

  • KONTROLE INSTALACJI I URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU OBIEKTU

   • Raz na kwartał.

   • Nie rzadziej niż raz w roku oraz według zaleceń producenta.

   • Dotyczy wybranych obiektów, wg zaleceń producenta.

   • Nie rzadziej niż raz w roku lub wg zaleceń producenta.

   • Nie rzadziej niż raz w rok.

   • Według zaleceń producenta.

  • TERMINY BADAŃ I PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

   • Rodzaj pomieszczenia

    Rezystencja izolacji

    Skuteczność ochrony przeciwpożarowej

    O wyziewach żrących

    Nie rzadziej, niż co 1 rok

    Nie rzadziej, niż co 1 rok

    Zagrożone wybuchem

    Nie rzadziej, niż co 1 rok

    Nie rzadziej, niż co 1 rok

    Bardzo wilgotne o wilg. ok. 100% przejsciowo wilgotne (75% do 100%)

    Nie rzadziej, niż co 5 lat

    Nie rzadziej, niż co 1 rok

    Gorące (o temperaturze powietrza 350C)

    Nie rzadziej, niż co 5 lat

    Nie rzadziej, niż co 1 rok

    Gorące (o temperaturze powietrza 350C)

    Nie rzadziej, niż co 5 lat

    Nie rzadziej, niż co 1 rok

    Zagrożone pożarem

    Nie rzadziej, niż co 1 rok

    Nie rzadziej, niż co 5 lat

    Stwarzające zagrożenia dla ludzi

    Nie rzadziej, niż co 1 rok

    Nie rzadziej, niż co 5 lat

    Zapylone

    Nie rzadziej, niż co 5 lat

    Nie rzadziej, niż co 5 lat

    Pozostałe nie wymieniowe powyżej

    Nie rzadziej, niż co 5 lat

    Nie rzadziej, niż co 5 lat

   • Co 6 miesięcy
    I kategoria użytkowania.
    (użytkowano dorywczo)

    Co 4 miesiące
    II kategoria użytkowania.
    (użytkowane często)

    Co 2 miesiące
    III kategoria użytkowania.
    (użytkowane w sposób ciągły)

   • Okresowa kontrola stanu technicznego.

    Co 1 rok

    Okresowa kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania.

    Co 5 lat

    Budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000m2.

    2 razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.

   • Przewody dymowe od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.

    Co najmniej raz w roku, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

    Od palenisk opalanych paliwem stałym.

    Co najmniej cztery razy w roku. W sezonie grzewczym.

    Od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym.

    Co najmniej dwa razy w roku. W sezonie grzewczym.

    Przewody wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej.

    Co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

    Pomiary szczelności instalacji gazowej.

    Raz na rok
    Dwa razy do roku w terminach od 31 maja do 30 listopada, w przypadku budynku o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2.

    Klimatyzacja.

    Co najmniej 1 raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika
    z warunków użytkowych.