loader image

TERMINARZ

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

TERMINY SZKOLEŃ BHP

Nazwa szkolenia

Rodzaj stanowiska pracy

Powtarzalność szkolenia, nie rzadziej niż:

Minimalny
czas trwania szkolenia
- godziny lekcyjne

Szkolenie wstępne BHP
Instruktaż ogólny.

Pracownicy rozpoczynający pracę w zakładzie pracy - nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
Nie dotyczy3

Szkolenie wstępne BHP
Instruktaż stanowiskowy.

Pracownicy zatrudniani na stanowiskach robotniczych i innych, na którch występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych. Pracownicy przenoszeni na nowe stanowisko, uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu oraz studenci odbywający praktykę studencką.
W przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku pracy8

Szkolenie okresowe BHP
dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze, na których wykonywane sa prace szczególnie niebezpieczne - duże zagrożenia dla zdrowia i zagrożenia wypadkowe (np. prace na wysokości, prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych np. substancji i preparatów chemicznych, prace w przestrzeniach zamkniętych).
Raz na 1 rok8

Szkolenie okresowe BHP
dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze.
Raz na 3 lata5

Szkolenie okresowe BHP
dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Pracodawcy, w tym osoby kierujące przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami.Inne osoby kierujące pracownikami (mistrzowie, brygadziści, kierownicy wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
Raz na 5 lat16

Szkolenie okresowe BHP
dla pracowników
inżynieryjno-technicznych.

Pracownicy inżynieryjno-techniczni zakładów pracy, projektanci, konstruktorzy, technolodzy, organizatorzy produkcji.
Raz na 5 lat16

Szkolenie okresowe BHP
dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby.

Pracownicy służby bhp i osoby wykonujące zadania tej służby.
Raz na 5 lat32, w tym 4 ćwiczeń.

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP.

Pracodawcy, którzy na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu Pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bhp.
Raz na 5 lat64, w tym 4 ćwiczeń.

Szkolenie okresowe BHP
dla pracowników
administracyjno-biurowych i innych.

Pracownicy administracyjno-biurowi i inni,
których nie wymieniono.
Raz na 6 lat8

Szkolenie okresowe BHP
dla pracowników
administracyjno-biurowych i innych.

Pracownicy administracyjno-biurowi, w tym zatrudnieni przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracownicy placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp.
8

Kto może prowadzić szkolenia BHP?

Szkolenie wstępne BHP
Instruktaż ogólny.
Pracownik służby bhp.
Szkolenie wstępne BHP
Instruktaż stanowiskowy.
Wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Szkolenie okresoweJednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.

Zapraszamy na szkolenia prowadzone przez zespół doświadczonych trenerów, praktyków
w każdy poniedziałek godz. 9:00 biuro w Malborku
oraz w każdy wtorek godz. 9:00 biuro w Gdańsku.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z póź. zm.)
USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.
(Dz.U. 2018 poz. 2244 z póź. zm.)

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

KONTROLE GAŚNIC I HYDRANTÓW 

GAŚNICA

ZAKRES CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH OGÓLNY STAN TECHNICZNY GAŚNICY

1. Przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy najpierw zidentyfikować gaśnicę sprawdzając trwałe oznakowania na zbiorniku i porównując je z danymi z etykiety gaśnicy.

2. Następnie należy wykonać następujące czynności kontrolne:
– stan zabezpieczeń gaśnicy (plomba, zawleczka),
– stan zbiornika,
– stan zaworu,
– wskazanie manometru (wskazówka powinna znajdować się na zielonym polu),
– drożność i stan węża (jeżeli występuje danym typie gaśnicy).
– czytelność etykiety,

Kontrolka serwisowa powinna posiadać następujące dane:
nazwa i adres zakładu serwisowego,
nazwisko i imię konserwatora,
data wykonania przeglądu (miesiąc / rok),
data wykonania naprawy (miesiąc / rok
data następnego badania (miesiąc / rok).

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości skontaktuj się z nami,
pamiętając, że pełny zakres czynności potwierdza autoryzowany zakład serwisowy.

HYDRANTY

HYDRANTY WEWNĘTRZNEWłaściciel, zarządca, użytkownik budynku.Sprawdzenie ciśnienia, wydajności (l/s), stanu technicznego.Co 1 rok
HYDRANTY ZEWNĘTRZNEWłaściciel sieci wodociągowej przeciwpożarowej.Przeglądy i konserwacje.Co 1 rok
WĘŻE HYDRANTOWESprawdzenie stanu technicznego węży, wykonanie próby ciśnieniowej, węży pożarniczych.Raz na 5 lat

KONTROLE INSTALACJI I URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH  BEZPIECZEŃSTWU OBIEKTU

Urządzenia oddymiające.
Raz na kwartał.
System wykrywania pożaru + ROP.
Nie rzadziej niż raz w roku oraz według zaleceń producenta.
System monitoringu ochrony przeciwpożarowej
– stałe łącze z PSP.
Dotyczy wybranych obiektów, wg zaleceń producenta.
Stałe urządzenia gaśnicze.
Nie rzadziej niż raz w roku lub wg zaleceń producenta.
Oświetlenie awaryjne.
Nie rzadziej niż raz w rok.
Systemy antywłamaniowe.Według zaleceń producenta.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z póź. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z póź. zm.)

BEZPIECZNY BUDYNEK

TERMINY BADAŃ I PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH 

POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami

Rodzaj pomieszczeniaRezystencja izolacjiSkuteczność ochrony przeciwpożarowej
O wyziewach żrących
Nie rzadziej, niż co 1 rokNie rzadziej, niż co 1 rok
Zagrożone wybuchem
Nie rzadziej, niż co 1 rokNie rzadziej, niż co 1 rok
Otwarta przestrzeń
Nie rzadziej, niż co 5 lat
Nie rzadziej, niż co 1 rok
Bardzo wilgotne o wilg. ok. 100% przejsciowo wilgotne (75% do 100%)
Nie rzadziej, niż co 5 lat
Nie rzadziej, niż co 1 rok
Gorące (o temperaturze powietrza 350C)
Nie rzadziej, niż co 5 lat
Nie rzadziej, niż co 1 rok
Zagrożone pożarem
Nie rzadziej, niż co 1 rok
Nie rzadziej, niż co 5 lat
Stwarzające zagrożenia dla ludzi
Nie rzadziej, niż co 1 rok
Nie rzadziej, niż co 5 lat
Zapylone
Nie rzadziej, niż co 5 lat
Nie rzadziej, niż co 5 lat
Pozostałe niewymieniowe powyżej
Nie rzadziej, niż co 5 lat
Nie rzadziej, niż co 5 lat

Pomiary narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym.

Co 6 miesięcy
I kategoria użytkowania.
(użytkowano dorywczo)

Co 4 miesiące
II kategoria użytkowania.
(użytkowane często)
Co 2 miesiące
III kategoria użytkowania.
(użytkowane w sposób ciągły)

KONTROLE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Okresowa kontrola stanu technicznego.
Co 1 rok
Okresowa kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania.
Co 5 lat
Budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu
przekraczającej 1 000m2.
2 razy w roku w terminach
do 31 maja oraz do 30 listopada.

KONTROLE PRZEWODÓW I INSTALACJI

Przewody dymowe od palenisk zakładów zbiorowego żywienia
i usług gastronomicznych.
Co najmniej raz w roku, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.
Od palenisk opalanych paliwem stałym.Co najmniej cztery razy w roku. W sezonie grzewczym.
Od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym.
Co najmniej dwa razy w roku. W sezonie grzewczym.
Przewody wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej.
Co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika
z warunków użytkowych.
Pomiary szczelności instalacji gazowej.Raz na rok
Dwa razy do roku w terminach od 31 maja do 30 listopada, w przypadku budynku o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2.
Klimatyzacja.Co najmniej 1 raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika
z warunków użytkowych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z póź. zm.)
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z póź. zm.)