loader image

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.11.2018 r.

DOTYCZĄCE roboty budowlane w zakresie remontu budynku administracyjno-biurowego oraz budynku magazynowego znajdującego się w Nowym Stawie, ul. Westerplatte 21a, 82-230 Nowy Staw

I. ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT)

Biuro Kompleksowej Obsługi Firm „J&J”s.c.

Al. Wojska Polskiego 499,

82-200 Malbork

II. INFORMACJE O PROJEKCIE, W RAMACH KTÓREGO UDZIELANE JEST ZAMÓWIENIE

 • Zamówienie jest udzielane w projekcie pn. „Rozwój firmy Biuro Kompleksowej Obsługi Firm „J&J” s.c. przyczyniający się do zwiększenia zatrudnienia na obszarze ŻLGD” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – zwanym dalej Projektem.
 • Projekt i wynagrodzenie za realizację Zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 • Nr Projektu: 00454-6935-UM1110809/17. 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Celem niniejszego zapytania ofertowego jest udzielenie zamówienia na roboty budowlane w zakresie remontu budynku administracyjno-biurowego oraz budynku magazynowego znajdującego się w Nowym Stawie, ul. Westerplatte 21a, 82-230 Nowy Staw, obejmującym remont elewacji budynków.

2) Szczegółowy opis zamówienia wynika z dokumentacji technicznej – projektu budowlanego, który został zgłoszony odpowiedniemu organowi zgodnie z prawem budowlanym i do którego nie został zgłoszony sprzeciw.

Zakres zamówienia obejmuje:

a) Przygotowanie elewacji w tym w szczególności:

– demontaż istniejących zewnętrznych urządzeń elektrycznych, teletechnicznych oraz elementów wentylacji na budynku wraz z jego ponownym montażem na odpowiednich wspornikach, po wykonaniu termomodernizacji

– demontaż istniejącego opierzenia oraz podokienników i zabezpieczenie tych miejsc przed dostawaniem się wilgoci

b) Ocieplenie budynku w systemie, w tym:

– prace przygotowawcze do ocieplenia ścian z uzupełnieniem miejscowych ubytków i wyrównaniem podłoża ścian pod styropian, a w przypadku stwierdzenia odspojenia istniejącej warstwy wykończeniowej elewacji, bezwzględne jej skucie na całości fragmentów odspojonych,

– w razie potrzeby zagruntowanie środkiem zalecanym przez producenta systemu istniejącej warstwy wykończenia elewacji,

– wykonanie elementów cokołu,

– zamontowanie profili montażowych do styropianu,

– mocowanie styropianu do ścian przy pomocy zaprawy klejowej i łączników mechanicznych,

– wykonanie pozostałych warstw systemu,

– wykonanie obróbek blacharskich oraz montaż podokienników,

– zakończenie prac, uporządkowanie terenu.

c) Remont łazienek

3) Szczegółowy zakres przewidywanych robót budowlanych wynika z formularza kosztorysowego, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

4) W terminie do dnia składania ofert Zamawiający udostępni projekt budowlany zainteresowanym wykonawcom. Możliwe jest również zapoznanie się z miejscem wykonywania robót po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.

3) Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz spełnienie wszystkich wymagań określonych w prawie budowlanym.

4) Poszczególne pozycje wymienione w kosztorysie obejmują wszelkie prace związane z wykonaniem robót objętych daną pozycją oraz wszelkie koszty niezbędne do ich wykonania, w tym koszty robocizny, materiałów, urządzeń, itp.

5) Z tytułu realizacji robót budowlanych objętych niniejszym zapytaniem Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone w oparciu o obmiary robót, nie wyższe jednak niż kwota objęta ofertą.

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji elementów kolorystycznych oraz elementów wyposażenia, które są objęte przedmiotem zamówienia.

V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 • Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 31.08.2019 roku

VI. CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45442110-1 Malowanie budynków

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają niezbędną wiedzę oraz dysponują zasobami technicznymi, finansowymi i osobowymi niezbędnymi do wykonania Zamówienia,

b) posiadają odpowiednie doświadczenie, tj. w ciągu ostatnich 24 miesięcy wykonali należycie co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane obejmujące roboty elewacyjne. Minimum jedno zamówienie winno być wykonane za wynagrodzeniem w kwocie co najmniej po 100.000 zł (sto tysięcy złotych) netto,

c) nie posiadają zaległości z tytułu podatków lub składek ZUS.

Ww. warunki podlegają ocenie według kryterium spełnia/nie spełnia.

VIII. SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWA

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym Wykonawca:

 • Złoży w ofercie oświadczenie o:

– posiadaniu wiedzy i dysponowaniu zasobami technicznymi, finansowymi i osobowymi niezbędnymi do wykonania zamówienia 2) Załączy do oferty dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie, tj. dokumenty pochodzące od zamawiających (np. referencje), z których wynikać będzie, że Wykonawca w ciągu ostatnich 24 miesięcy wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane. Oraz wykaże, że minimum jedna robota elewacyjna została wykonana za wynagrodzeniem w kwocie co najmniej po 100.000 zł (sto tysięcy złotych) netto (ze składanych dokumentów muszą wynikać wszystkie ww. informacje pod rygorem odrzucenia oferty).

 • Załączy do oferty zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami oraz zaświadczenie ZUS o niezaleganiu ze składkami ZUS – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

Brak złożenia ww. dokumentów lub złożenie nienależytych dokumentów będzie skutkować odrzuceniem oferty.

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ WAGI PUNKTOWE/PROCENTOWE STOSOWANE PRZY OCENIE OFERT

Zamawiający dokona oceny punktowej ważnych ofert, które:

 1. zostały złożone w terminie,
 2. są zgodne z zapytaniem ofertowym,
 3. zostały złożone przez podmiot spełniający warunki udziału w postępowaniu
 4. oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy (w przypadku, gdy oferta jest podpisywana przez inne osoby, np.  pełnomocnika, do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające umocowanie do składania ofert; uprawnienie osób podpisujących ofertę w imieniu wykonawcy wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego będzie oceniane według aktualnego wpisu dostępnego ze stronie ekrs.ms.gov.pl)

Zamawiający ustanawia 3 następujące kryteria oceny ofert:

 • Cena : 60 %,
 • Czas realizacji w tygodniach: 30 %
 • Okres gwarancji w latach: 10 %

X. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

 1. Maksymalna suma punktów, którą może uzyskać oferta, wynosi 100 (100%), w tym:

W kryterium I – CENA – najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem.

Cena najniższa

_______________________ x 60 = Liczba punktów

Cena oferowana przez oferenta

Oferent określi CENĘ brutto na podstawie kosztorysu, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego i który – po wypełnieniu formularza – zostanie załączony do oferty. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych prac oraz  W przypadku pominięcia przez oferenta którejkolwiek pozycji w kosztorysie, oferta podlega odrzuceniu bez wzywania do poprawienia.

W kryterium II – CZAS REALIZACJI– najwyższą liczbę punktów (30) otrzyma oferta zawierająca najkrótszy czas realizacji, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem

 Liczba dni, o które Wykonawca skraca termin realizacji Umowy

________________________ x 30 = Liczba punktów

 Największa liczba dni skrócenia terminu realizacji Umowy zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Oferent poda w ofercie  termin, w którym zobowiązuje się wykonać Przedmiot Zamówienia. Zaproponowany przez oferenta termin nie może być dłuższy niż do 31.08.2019 r. W przypadku określenia przez oferenta dłuższego terminu, oferent uzyska w ww. kryterium 0 pkt. i obowiązywać będzie termin do 31.08.2019 r. 

W kryterium III – OKRES GWARANCJI – oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego okresu gwarancji:

Najdłuższy okres gwarancji

________________________ x 10 = Liczba punktów

Okres gwarancji oferowany przez oferenta

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 3 lata od odbioru robót przez Zamawiającego. W przypadku określenia przez oferenta krótszego terminu gwarancji, oferent uzyska w ww. kryterium 0 pkt. i obowiązywać będzie minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego. 

 1. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy oferentnie określi ceny, jego oferta zostanie odrzucona.
 2. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. W razie równej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.
 3. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną ilość punktów oraz podali taką samą najniższą cenę, Zamawiający podejmie z tymi podmiotami negocjacje cenowe drogą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Oferenta w Załączniku nr 1 Formularza Oferty.
 4. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy, a terminem zakończenia jest data podpisania Protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

XI. TERMIN SKŁADANIA OFERT

 • Oferty należy składać w terminie do dnia 19.11.2018 roku do godz. 23:59
 • Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta wpłynie (zostanie doręczona) do Zamawiającego.  

XII. SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty mogą być składane:

 • w formie pisemnej – ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej tytułem: „Oferta na roboty budowlane w zakresie remontu budynku administracyjno-biurowego oraz budynku magazynowego znajdującego się w Nowym Stawie, ul. Westerplatte 21a, 82-230 Nowy Staw” w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Biuro Kompleksowej Obsługi Firm „J&J”s.c., Al. Wojska Polskiego 499, 82-200 Malbork
 • w formie elektronicznej – skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem załączników do oferty należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na adres: j.gerber@j-j.pl, wpisując w polu wskazującym temat wiadomości: „Oferta na roboty budowlane w zakresie remontu budynku administracyjno-biurowego oraz budynku magazynowego znajdującego się w Nowym Stawie, ul. Westerplatte 21a, 82-230 Nowy Staw”

XIII.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Ofertę należy sporządzić:

 1. na piśmie,
 2. w języku polskim,
 3. na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
 4. składając podpisy pod oświadczeniami zawartymi w formularzu oferty.

2. Do oferty należy dołączyć (pod rygorem odrzucenia oferty):

 1. Wypełniony formularz kosztorysowy,
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

3. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone (tj. w szczególności oferty z formularzem kosztorysowym, w którym nie będą wypełnione wszystkie pozycje).

XIV. ODRZUCENIE OFERT:

Odrzuceniu podlegają oferty:

 • złożone przez Wykonawców podlegających wykluczeniu z postępowania lub niespełniających warunków udziału w postępowaniu,
 • niezgodne z niniejszym zapytaniem ofertowym,
 • niekompletne (w tym bez załączonego kosztorysu lub wymaganych załączników),
 • zawierające cenę wyższą niż przewidziana w budżecie Zamawiającego.

XV. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ZAWARCIE UMOWY

 • W ramach niniejszego postępowania Zamawiający dokona wyboru 1 Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i uzyskała największą liczbę punktów.
 • Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej (pod rygorem nieważności).
 • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie może zawrzeć umowy, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta zajmuje kolejne miejsce w rankingu ofert.
 • Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej i adresów e-mail podanych w ofercie.

XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia niniejszego postępowania:

 • Jeżeli nie wpłynęła żadna oferta,
 • Wszystkie oferty zostały odrzucone,
 • jeżeli niniejsze postępowanie obarczone jest wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie umowy.

XVII.ZMIANA UMOWY

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie:

 • zmiany terminu realizacji usługi
 • zmian wynikających ze zmiany założeń Projektu, wniosku o dofinansowanie lub wytycznych, które mają zastosowanie w Projekcie,
 • konieczności wykonania prac zamiennych,
 • innych, nieistotnych zmian w stosunku do treści oferty Wykonawcy,

Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy w wypadkach określonych w umowie lub przepisach prawa.

XVIII. UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy, z którym zawarta została umowa w wyniku niniejszego postępowania, zamówienia uzupełniającego (na roboty dodatkowe) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

XIX. ZASADY WYKLUCZENIA:

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Biuro Kompleksowej Obsługi Firm „J&J” s.c. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Biuro Kompleksowej Obsługi Firm „J&J” s.c. lub osobami wykonującymi w imieniu Biuro Kompleksowej Obsługi Firm „J&J” s.c. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie w ww. przedmiocie pod rygorem odrzucenia oferty

XX.ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

 1. Załącznik nr 1 – wzór oferty.
 2. Formularz kosztorysowy.

XXI. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

We wszelkich sprawach związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym należy kontaktować się z Justyna Sawicka-Gerber, adres e-mail: j.gerber@j-j.pl, tel. 517933173

XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Współadministratorami danych osobowych przekazywanych w związku  z niniejszym postępowaniem są wspólnicy spółki cywilnej Biuro Kompleksowej Obsługi Firm „J&J”s.c., tj. Jarosław Filipczak i Jan Chrzanowski, dane kontaktowe: j.gerber@j-j.pl, tel. 517933173
 1. W każdym czasie Wykonawca może żądać od Administratorów dostępu do jego danych osobowych oraz ich sprostowania.
 2. Na zasadach określonych w przepisach prawa Wykonawca może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych lub ich przeniesienia na rzecz innych podmiotów.
 3. Jeżeli Wykonawca sądzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administratorzy przetwarza dane osobowe Wykonawcy w celu zawarcia umowy o realizację zamówienia objętego niniejszym zapytaniem, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy – także w celu realizacji zawatej z nim Umowy.
 5. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez Administratorów:
 • ponieważ jest to niezbędne w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy
 • ponieważ jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych w związku z realizacją projektu, w ramach którego ogłaszane jest nieniejsze zapytanie ofertowego, a który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, tj. obowiązków związanych z monitoringiem, ewaluacją i sprawozdawczością w ramach Projektu,
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 2. Dane osobowe podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, przez okres realizacji, ewaluacji i trwałości Projektu.

 

 

JJ – Formularz oferty z 05.11.2018

Aktualizacje z dnia 20.11.2018 r.    

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.11.2018 roku

na roboty budowlane w zakresie remontu budynku administracyjno-biurowego oraz budynku magazynowego znajdującego się w Nowym Stawie, ul. Westerplatte 21a, 82-230 Nowy Staw w ramach Projektu pn.  „Rozwój firmy Biuro Kompleksowej Obsługi Firm „J&J” s.c. przyczyniający się do zwiększenia zatrudnienia na obszarze ŻLGD” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – zwanym dalej Projektem.

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.

Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o wynikach postępowania drogą meilową lub telefoniczną.

SKMBT_C36419020416520

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej SKMBT_C36419020416560